Yuklama


Raqamli to`liq identifikator 16.3.*.*
Nomlanishi лАбаса
Grammatik ma'no Intensifier : Интенсификатор
Allomorflar
Nomlanish Raqamli to`liq identifikator Misol Tarjima
лабаса 16.3.*.*.*
ләбаса 16.3.*.*.*