Turkiy morfema modeli


Turkologiya hamda agglutinativ tillar tipologiyasi sohalarida ilmiy izlanish o`tkazish uchun tadqiq etilayotgan tillarning struktur-funksional xususiyatini inobatga oluvchi dasturiy vosita talab qilinadi.

"Turkiy morfemasi" portali — bu turkiy tillarning ushbu xususiyatlarini hisobga olgan holda tadqiqotlar o'tkazishga imkon beradigan va kompyuter lingvistikasi, lingvistik tipologiyasi sohasidagi ilmiy tadqiqot faoliyati talablariga javob beradigan vosita.

Portal turkiy morfemaning struktur-parametrik funktsional modeli asosida yaratilgan va turkiy tillarning til birliklarini morfologik, sintaktik va semantic kabi turli lingvistik darajalarda tavsiflovchi maxsus lingvistik ma'lumotlar bazalarini o'z ichiga olgan.

Portal ma'lumotlar bazasi turkiy tillarning axborot-so`rov tizimi bo`lishi bilan birga, undan ta’lim jarayonida ham foydalanish mumkin.

model