Граммема


Граммема - грамматикалық санаттың бір элементі ретінде түсінілетін грамматикалық мән; бір санаттың әр түрлі граммемалары бір-бірін жоққа шығарады және бірге білдірілуі мүмкін емес"