Грамматикалық категория


Грамматикалық категория - бір-біріне қарама-қарсы қойылған грамматикалық мәндердің (граммен) тұйықталған жүйесі, олардың арасындағы айырмашылық мәтіннің грамматикалық дұрыстығы дәрежесіне елеулі әсер ететін, қиылыспайтын класстарға сөзформаларының кең жиынтығын (немесе "мағынаның абстрактілі түрі бар жоғары жиілікті сөзформалардың шағын жиынтығын) ажыратады