Дериватема

Ordinal : Порядковое числительное

Жалпы бөлім
Типологиялық атауы (орыс тілі) Порядковое числительное
Типологиялық атаудың сипаттамасы мен шығу көзі (орыс тілі) Порядковые числи­тель­ные (напри­мер, «пятый») обозна­ча­ют порядковые номера, присва­и­ва­е­мые предметам или явлениям в процессе счёта. // Лингвистический энциклопедический словарь // Гл. Ред. В.Н. Ярцева. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. - 709 с. - С. 382.
Типологиялық атауы (ағылшын тілі) Ordinal
Типологиялық атаудың сипаттамасы мен шығу көзі (ағылшын тілі)
Сандық идентификатор 102
Корпусты белгілеу арналған идентификатор ORD
Тілдер бөлімі
Ұлттық атауы (Татар) Тәртип саны
Ұлттық атаудың сипаттамасы мен шығу көзі (Татар) Тәртип саны микъдар саны нигезенә -нчы/-нче/-ынчы/-енче аффиксы кушылып ясала һәм ничәнче? соравына җавап бирә: икенче кеше, унынчы көн һ.б. Кушма һәм тезмә формалы микъдар саннарыннан ясалганда, тәртип саны күрсәткече -нчы/-нче/-ынчы/-енче соңгы компонентка гына ялгана: егерме бишенче, ике мең биш йөз илленче. -нчы/-нче кушымчасы фәкать саннарга гына ялгана. Ул башка сүз төркемнәре өчен хас түгел. Уртанчы сүзе генә бу кагыйдәдән чыгарма булып тора: у р т а н ч ы кыз, у р т а н ч ы малай, у р т а н ч ы бала. Семантик яктан -нчы/-нче кушымчалы сан табигый санау тәрти- бендә урнашкан предметларның эзлеклелеген күрсәтә, һәм бу эзлек­лелек предметларның төп билгесе булып аңлашыла. // Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – Т. II. – 432 б. - C. 73