Статистика


Мәгълүматлар базасының хәзерге халәте
Телләр саны 37
Грамматик категорияләр саны 19
Граммемалар саны 158
Квазиграммемалар саны 8
Дериватемалар саны 15
Объектлар концептларының саны 36593
Гамәл концептларының саны 5304
Объект атрибутлары концептларының саны 7398
Гамәл атрибутлары концептларының саны 1025
Дейктиклар саны 47
Аффиксаль морфемалар саны 1278
Аффиксаль алломорфлар саны 6534
Аналитик морфемалар саны 329
Тамыр морфемалары саны 167017
Аффиклар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 39250
Күп сүзле атамаларның саны 21753
Телләр буенча статистика
Татар теле
Аффиксаль морфемалар саны 81
Аффиксаль алломорфлар саны 352
Аналитик морфемалар саны 40
Тамыр морфемалар саны 34396
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 4061
Күп сүзле атамаларның саны 1377
Барысын да күрсәтергә
Алтай теле
Аффиксаль морфемалар саны 67
Аффиксаль алломорфлар саны 502
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 6645
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 2197
Күп сүзле атамаларның саны 68
Әзербайҗан теле
Аффиксаль морфемалар саны 59
Аффиксаль алломорфлар саны 285
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 3301
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 1610
Күп сүзле атамаларның саны 60
Башкорт теле
Аффиксаль морфемалар саны 77
Аффиксаль алломорфлар саны 511
Аналитик морфемалар саны 91
Тамыр морфемалар саны 40026
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 4721
Күп сүзле атамаларның саны 7510
Чалкан теле
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Урум теле
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Чуваш теле
Аффиксаль морфемалар саны 72
Аффиксаль алломорфлар саны 233
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 16764
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 392
Күп сүзле атамаларның саны 168
Кырым татар теле
Аффиксаль морфемалар саны 76
Аффиксаль алломорфлар саны 319
Аналитик морфемалар саны 35
Тамыр морфемалар саны 15045
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 3167
Күп сүзле атамаларның саны 4435
Долган теле
Аффиксаль морфемалар саны 3
Аффиксаль алломорфлар саны 20
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 1
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Гагауз теле
Аффиксаль морфемалар саны 69
Аффиксаль алломорфлар саны 482
Аналитик морфемалар саны 4
Тамыр морфемалар саны 1768
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 1638
Күп сүзле атамаларның саны 0
Халадж теле
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Карачай-балкар теле
Аффиксаль морфемалар саны 69
Аффиксаль алломорфлар саны 387
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 1400
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 1929
Күп сүзле атамаларның саны 78
Караим теле (Тракай диалекты)
Аффиксаль морфемалар саны 7
Аффиксаль алломорфлар саны 25
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Караим теле (Галич диалекты)
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Каракалпак теле
Аффиксаль морфемалар саны 6
Аффиксаль алломорфлар саны 32
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 1
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Казах теле
Аффиксаль морфемалар саны 69
Аффиксаль алломорфлар саны 320
Аналитик морфемалар саны 1
Тамыр морфемалар саны 6081
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 2516
Күп сүзле атамаларның саны 464
Хакас теле
Аффиксаль морфемалар саны 72
Аффиксаль алломорфлар саны 349
Аналитик морфемалар саны 3
Тамыр морфемалар саны 1117
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 2132
Күп сүзле атамаларның саны 113
Кырымчак теле
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Куманды теле
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Кумык теле
Аффиксаль морфемалар саны 68
Аффиксаль алломорфлар саны 335
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 1030
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 3363
Күп сүзле атамаларның саны 18
Кыргыз теле
Аффиксаль морфемалар саны 79
Аффиксаль алломорфлар саны 664
Аналитик морфемалар саны 53
Тамыр морфемалар саны 8917
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 6268
Күп сүзле атамаларның саны 3
Нугай теле
Аффиксаль морфемалар саны 6
Аффиксаль алломорфлар саны 34
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 8491
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 4031
Уртатөрки тел
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 1
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Кашкай теле
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 2
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Саха теле
Аффиксаль морфемалар саны 10
Аффиксаль алломорфлар саны 145
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 1000
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 77
Салар теле
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 2
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Шор теле
Аффиксаль морфемалар саны 7
Аффиксаль алломорфлар саны 58
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 431
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 67
Себер татар теле
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Телеут теле
Аффиксаль морфемалар саны 8
Аффиксаль алломорфлар саны 45
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Тофалар теле
Аффиксаль морфемалар саны 6
Аффиксаль алломорфлар саны 36
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Төрек теле
Аффиксаль морфемалар саны 81
Аффиксаль алломорфлар саны 485
Аналитик морфемалар саны 10
Тамыр морфемалар саны 14212
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 3009
Күп сүзле атамаларның саны 3235
Төрекмән теле
Аффиксаль морфемалар саны 68
Аффиксаль алломорфлар саны 242
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 449
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 633
Күп сүзле атамаларның саны 0
Тува теле
Аффиксаль морфемалар саны 43
Аффиксаль алломорфлар саны 369
Аналитик морфемалар саны 1
Тамыр морфемалар саны 1125
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 558
Күп сүзле атамаларның саны 45
Уйгур теле
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Урум теле
Аффиксаль морфемалар саны 0
Аффиксаль алломорфлар саны 0
Аналитик морфемалар саны 0
Тамыр морфемалар саны 0
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 0
Үзбәк теле (Латин алфавиты)
Аффиксаль морфемалар саны 93
Аффиксаль алломорфлар саны 157
Аналитик морфемалар саны 78
Тамыр морфемалар саны 4743
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 1056
Күп сүзле атамаларның саны 0
Үзбәк теле (Кирилл алфавиты)
Аффиксаль морфемалар саны 81
Аффиксаль алломорфлар саны 143
Аналитик морфемалар саны 13
Тамыр морфемалар саны 64
Аффикслар арасындагы морфотактика кагыйдәләренең саны 0
Күп сүзле атамаларның саны 3