Аффиксаль морфема


Тулы санлы идентификатор 16.2.42.28
Атама -кА[й]
Грамматик мәгънә Hipocoristic : Ласкательный аффикс
Алломорфлар
Исем Тулы санлы идентификатор Мисал Тәрҗемәсе
ка 16.2.42.28.3 апа-ка-ем тетушка моя
кай 16.2.42.28.1 апа-кай тетушка
кә 16.2.42.28.4 әбе-кә-ем бабуленька моя
кәй 16.2.42.28.2 әбе-кәй бабуленька