Аффиксаль морфема


Тулы санлы идентификатор 16.2.33.18
Атама -мЫн
Грамматик мәгънә Personality 1-st person singular : Персональность 1-е лицо единственное число
Алломорфлар
Исем Тулы санлы идентификатор Мисал Тәрҗемәсе
мен 16.2.33.18.2 кеше-мен я человек
мын 16.2.33.18.1 барган-мын я ходил