Квасиграммема


Квасиграммема бул бирдей грамматика, ал категорияларды түзбөйт жана эквиваленттүү карама-каршылыктарды эмес, купуя формаларды түзөт.