Статистика


Маалыматтар базасынын учурдагы абалы
Тилдердин саны 37
Грамматикалык категориянын саны 19
Граммемалар саны 155
Квазиграммемалар саны 8
Дериватемалар (Туундулар) саны 15
Количество концептов объектов 18119
Количество концептов действий 786
Количество концептов атрибутов объектов 2275
Количество концептов атрибутов действий 214
Количество дейктиков 27
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 1268
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфдордун саны 6462
Аналитикалык морфемдердин саны 182
Количество корневых морфем 104457
Количество аффиксальных правил морфотактики 38401
Количество многословных названий 16767
Тилдер боюнча статистика
Татар
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 81
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 352
Аналитикалык морфемдердин саны 25
Количество корневых морфем 20264
Количество аффиксальных правил морфотактики 4039
Количество многословных названий 1105
Баардыгын көрсөтүү
Алтай
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 67
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 502
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 16816
Количество аффиксальных правил морфотактики 2197
Количество многословных названий 6351
Азербайжан
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 59
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 285
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 3082
Количество аффиксальных правил морфотактики 1610
Количество многословных названий 46
Башкир
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 72
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 478
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 10210
Количество аффиксальных правил морфотактики 4605
Количество многословных названий 4700
Чалкан тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Чулым тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Чубаш
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 72
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 233
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 13486
Количество аффиксальных правил морфотактики 392
Количество многословных названий 98
Кырым татар
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 73
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 299
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 6783
Количество аффиксальных правил морфотактики 3006
Количество многословных названий 793
Долган
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 3
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 20
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Гагауз
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 69
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 482
Аналитикалык морфемдердин саны 4
Количество корневых морфем 1444
Количество аффиксальных правил морфотактики 1638
Количество многословных названий 0
Халадж тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Карачай балгар
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 69
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 387
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1400
Количество аффиксальных правил морфотактики 1929
Количество многословных названий 78
Караим (Тракай диалектиси)
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 7
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 25
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Караим (Галич диалекти)
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Каракалпак
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 6
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 32
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Казак
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 69
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 320
Аналитикалык морфемдердин саны 1
Количество корневых морфем 5062
Количество аффиксальных правил морфотактики 2516
Количество многословных названий 354
Хакас
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 72
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 349
Аналитикалык морфемдердин саны 3
Количество корневых морфем 1117
Количество аффиксальных правил морфотактики 2132
Количество многословных названий 113
Крым тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Куман тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Кумык
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 68
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 335
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1030
Количество аффиксальных правил морфотактики 3363
Количество многословных названий 18
Кыргыз
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 79
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 664
Аналитикалык морфемдердин саны 53
Количество корневых морфем 7512
Количество аффиксальных правил морфотактики 6268
Количество многословных названий 3
Ногой
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 6
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 34
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 7039
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 2902
Ортотүрк
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Кашкай
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 2
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Якут(Саха)
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 10
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 145
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1000
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 77
Салар
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 2
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Шор
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 7
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 58
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 431
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 67
Сибирско-татарский
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Төлөт
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 8
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 45
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Тофалар тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 6
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 36
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Түрк
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 79
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 466
Аналитикалык морфемдердин саны 4
Количество корневых морфем 2191
Количество аффиксальных правил морфотактики 2459
Количество многословных названий 13
Түркмөн
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 68
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 242
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 449
Количество аффиксальных правил морфотактики 633
Количество многословных названий 0
Тувин
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 43
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 369
Аналитикалык морфемдердин саны 1
Количество корневых морфем 1125
Количество аффиксальных правил морфотактики 558
Количество многословных названий 45
Уйгур
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Урум тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Өзбек
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 93
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 157
Аналитикалык морфемдердин саны 78
Количество корневых морфем 3940
Количество аффиксальных правил морфотактики 1056
Количество многословных названий 0
Өзбек (Кириллица)
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 81
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 143
Аналитикалык морфемдердин саны 13
Количество корневых морфем 64
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 3