Статистика


Маалыматтар базасынын учурдагы абалы
Тилдердин саны 37
Грамматикалык категориянын саны 19
Граммемалар саны 158
Квазиграммемалар саны 8
Дериватемалар (Туундулар) саны 15
Количество концептов объектов 36366
Количество концептов действий 5237
Количество концептов атрибутов объектов 7303
Количество концептов атрибутов действий 979
Количество дейктиков 47
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 1278
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфдордун саны 6529
Аналитикалык морфемдердин саны 317
Количество корневых морфем 164737
Количество аффиксальных правил морфотактики 39246
Количество многословных названий 21753
Тилдер боюнча статистика
Татар
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 81
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 352
Аналитикалык морфемдердин саны 40
Количество корневых морфем 34396
Количество аффиксальных правил морфотактики 4061
Количество многословных названий 1377
Баардыгын көрсөтүү
Алтай
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 67
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 502
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 6645
Количество аффиксальных правил морфотактики 2197
Количество многословных названий 68
Азербайжан
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 59
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 285
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 3301
Количество аффиксальных правил морфотактики 1610
Количество многословных названий 60
Башкир
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 77
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 511
Аналитикалык морфемдердин саны 91
Количество корневых морфем 40026
Количество аффиксальных правил морфотактики 4721
Количество многословных названий 7510
Чалкан тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Чулым тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Чубаш
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 72
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 233
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 16764
Количество аффиксальных правил морфотактики 392
Количество многословных названий 168
Кырым татар
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 76
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 314
Аналитикалык морфемдердин саны 23
Количество корневых морфем 12765
Количество аффиксальных правил морфотактики 3163
Количество многословных названий 4435
Долган
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 3
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 20
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Гагауз
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 69
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 482
Аналитикалык морфемдердин саны 4
Количество корневых морфем 1768
Количество аффиксальных правил морфотактики 1638
Количество многословных названий 0
Халадж тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Карачай балгар
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 69
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 387
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1400
Количество аффиксальных правил морфотактики 1929
Количество многословных названий 78
Караим (Тракай диалектиси)
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 7
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 25
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Караим (Галич диалекти)
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Каракалпак
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 6
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 32
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Казак
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 69
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 320
Аналитикалык морфемдердин саны 1
Количество корневых морфем 6081
Количество аффиксальных правил морфотактики 2516
Количество многословных названий 464
Хакас
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 72
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 349
Аналитикалык морфемдердин саны 3
Количество корневых морфем 1117
Количество аффиксальных правил морфотактики 2132
Количество многословных названий 113
Крым тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Куман тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Кумык
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 68
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 335
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1030
Количество аффиксальных правил морфотактики 3363
Количество многословных названий 18
Кыргыз
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 79
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 664
Аналитикалык морфемдердин саны 53
Количество корневых морфем 8917
Количество аффиксальных правил морфотактики 6268
Количество многословных названий 3
Ногой
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 6
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 34
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 8491
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 4031
Ортотүрк
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Кашкай
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 2
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Якут(Саха)
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 10
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 145
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 1000
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 77
Салар
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 2
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Шор
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 7
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 58
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 431
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 67
Сибирско-татарский
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Төлөт
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 8
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 45
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Тофалар тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 6
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 36
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Түрк
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 81
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 485
Аналитикалык морфемдердин саны 10
Количество корневых морфем 14212
Количество аффиксальных правил морфотактики 3009
Количество многословных названий 3235
Түркмөн
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 68
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 242
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 449
Количество аффиксальных правил морфотактики 633
Количество многословных названий 0
Тувин
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 43
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 369
Аналитикалык морфемдердин саны 1
Количество корневых морфем 1125
Количество аффиксальных правил морфотактики 558
Количество многословных названий 45
Уйгур
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Урум тили
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 0
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 0
Аналитикалык морфемдердин саны 0
Количество корневых морфем 0
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 0
Өзбек
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 93
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 157
Аналитикалык морфемдердин саны 78
Количество корневых морфем 4743
Количество аффиксальных правил морфотактики 1056
Количество многословных названий 0
Өзбек (Кириллица)
Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфемдердин саны 81
Аффиксалдык (Мүчөлүк) алломорфтордун саны 143
Аналитикалык морфемдердин саны 13
Количество корневых морфем 64
Количество аффиксальных правил морфотактики 0
Количество многословных названий 3