Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.*.*
Аталышы тәки
Грамматикалык мааниси Intensifier : Интенсификатор
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
тәки 16.3.*.*.*