Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.99.*
Аталышы микән
Грамматикалык мааниси Interrogative : Вопросительный
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
микән 16.3.99.*.*