Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.*.*
Аталышы лАбаса
Грамматикалык мааниси Intensifier : Интенсификатор
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
лабаса 16.3.*.*.*
ләбаса 16.3.*.*.*