Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.51.*
Аталышы бугай
Грамматикалык мааниси Indefinite : Неопределенный
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
бугай 16.3.51.*.*