Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.99.*
Аталышы әллә
Грамматикалык мааниси Interrogative : Вопросительный
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
әллә 16.3.99.*.*