Коммуникатив


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) кыш
Аталышы (Англисче) shoo
Связанные корневые морфемы
Татар
көш (Междометие)
көшә (Междометие)
көшегез (Междометие)