Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.15.78
Аталышы -чА
Грамматикалык мааниси Limitive : Ограничительный падеж
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
ча 16.2.15.78.1 урманга-ча до леса
чә 16.2.15.78.2 кичкә-чә до вечера