Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.109.78
Аталышы -лЫК
Грамматикалык мааниси Nominalizator : Номинализатор
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
лег 16.2.109.78.4 бирер-лег-е юк нечего дать
лек 16.2.109.78.2 бер күлмәклек на одно платье
лыг 16.2.109.78.3 матур-лыг-ы его красота
лык 16.2.109.78.1 барыр-лык способный пойти