Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.106.76
Аталышы -лАтА
Грамматикалык мааниси Multiplicative : Кратное числительное
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
лата 16.2.106.76.1 ун-лата вдесятеро
ләтә 16.2.106.76.2 мең-ләтә тысячекратно