Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.105.75
Аталышы -лАгАн
Грамматикалык мааниси Approximative : Приблизительное числительное
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
лаган 16.2.105.75.1 миллион-лаган халык миллионный народ
ләгән 16.2.105.75.2 мең-ләгән кеше тысячи людей