Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.103.71
Аталышы -[ш]Ар
Грамматикалык мааниси Distributive : Разделительное числительное
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
ар 16.2.103.71.3 ун-ар по десять
әр 16.2.103.71.4 биш-әр по пять
шар 16.2.103.71.1 алты-шар по шесть
шәр 16.2.103.71.2 җиде-шәр по семь