Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.51.69
Аталышы -ДЫр
Грамматикалык мааниси Indefinite : Неопределенный
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
дер 16.2.51.69.2 килгән-дер наверно приходил
дыр 16.2.51.69.1 барган-дыр наверно ходил
тер 16.2.51.69.4 чүп-тер наверно мусор
тыр 16.2.51.69.3 юк-тыр наверно нет