Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.94.61
Аталышы -АчАК
Грамматикалык мааниси Future participle : Причастие будущего времени
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
ачаг 16.2.94.61.5 бар-ачаг-ы тот из них, который пойдет
ачак 16.2.94.61.1 бар-ачак тот, который пойдет
әчәг 16.2.94.61.6 кил-әчәг-е тот из них, который придет
әчәк 16.2.94.61.2 кил-әчәк тот, который придет
ячаг 16.2.94.61.7 кара-ячаг-ы тот из них, который посмотрит
ячак 16.2.94.61.3 кара-ячак тот, который посмотрит
ячәг 16.2.94.61.8 эшлә-ячәг-е тот из них, который сделает
ячәк 16.2.94.61.4 эшлә-ячәк тот, который сделает