Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.92.58
Аталышы -УчЫ
Грамматикалык мааниси Present participle : Причастие настоящего времени
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
вүче 16.2.92.58.6
вучы 16.2.92.58.5 са-вучы доящий
үче 16.2.92.58.2 кил-үче приходящий
учы 16.2.92.58.1 бар-учы идущий
юче 16.2.92.58.4 җә-юче стелющий
ючы 16.2.92.58.3 ку-ючы ставящий