Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.83.57
Аталышы -[Ы]штЫр
Грамматикалык мааниси Raritive : Раритив
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
ештер 16.2.83.57.6 җә-ештер стелить время от времени
ештер 16.2.83.57.2 кил-ештер приходить время от времени
ештыр 16.2.83.57.5 ку-ештыр ставить время от времени
штер 16.2.83.57.4 эшлә-штер работать время от времени
штыр 16.2.83.57.3 кара-штыр смотреть время от времени
ыштыр 16.2.83.57.1 бар-ыштыр ходить время от времени