Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.82.54
Аталышы -ДЫр
Грамматикалык мааниси Causative : Понудительный залог
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
дер 16.2.82.54.2 бир-дер-де заставил дать
дыр 16.2.82.54.1 сал-дыр-ды заставил снять
тер 16.2.82.54.4 тип-тер заставь пинуть
тыр 16.2.82.54.3 сук-тыр заставь ударить