Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.74.46
Аталышы -ГАЙ
Грамматикалык мааниси Premonitive : Предостережение
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
гае 16.2.74.46.1 барма-гае как бы не пошел
гайлары 16.2.74.46.3 барма-гайлары как бы не пошли
гәе 16.2.74.46.2 килмә-гәе-м как бы я не пришел
гәйләре 16.2.74.46.4 килмә-гәйләре как бы не пришли