Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.42.28
Аталышы -кА[й]
Грамматикалык мааниси Hipocoristic : Ласкательный аффикс
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
ка 16.2.42.28.3 апа-ка-ем тетушка моя
кай 16.2.42.28.1 апа-кай тетушка
кә 16.2.42.28.4 әбе-кә-ем бабуленька моя
кәй 16.2.42.28.2 әбе-кәй бабуленька