Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.43.29
Аталышы -чЫК
Грамматикалык мааниси Diminutive : Уменьшительный аффикс
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
чег 16.2.43.29.4
чек 16.2.43.29.2
чыг 16.2.43.29.3 кыз-чыг-ы его девчушка
чык 16.2.43.29.1 кыз-чык девчушка