Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.41.27
Аталышы -рАК
Грамматикалык мааниси Comparative : Сравнительная степень
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
раг 16.2.41.27.3 монысы матур-раг-ы этот более красивый
рак 16.2.41.27.1 матур-рак более красивый
рәг 16.2.41.27.4 кече-рәг-е тот из них, который меньше
рәк 16.2.41.27.2 кече-рәк меньше