Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.15.7
Аталышы -сЫз
Грамматикалык мааниси Abessive : Лишительный падеж
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
сез 16.2.15.7.2 төс-сез без цвета/бесцветный
сыз 16.2.15.7.1 акча-сыз без денег/безденежный