Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.40.26
Аталышы -ЛАр
Грамматикалык мааниси Personality 3-st person plural : Персональность 3-е лицо множественное число
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
лар 16.2.40.26.1 барды-лар они ходили
ләр 16.2.40.26.2 килде-ләр они пришли
нар 16.2.40.26.3 барган-нар они ходили
нәр 16.2.40.26.4 килгән-нәр они пришли