Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.38.25
Аталышы -гЫз
Грамматикалык мааниси Personality 2-st person plural : Персональность 2-е лицо множественное число
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
гез 16.2.38.25.2 килде-гез вы пришли
гыз 16.2.38.25.1 барды-гыз вы ходили