Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.38.24
Аталышы -сЫз
Грамматикалык мааниси Personality 2-st person plural : Персональность 2-е лицо множественное число
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
сез 16.2.38.24.2 кеше-сез вы люди
сыз 16.2.38.24.1 килгән-сез вы пришли