Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.34.21
Аталышы
Грамматикалык мааниси Personality 2-st person singular : Персональность 2-е лицо единственное число
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
ң 16.2.34.21.1 барды-ң ты ходил
ң 16.2.34.21.2 килде-ң ты пришел