Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.34.20
Аталышы -сЫң
Грамматикалык мааниси Personality 2-st person singular : Персональность 2-е лицо единственное число
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
сең 16.2.34.20.2 кеше-сең ты человек
сың 16.2.34.20.1 барган-сың ты ходил