Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.33.19
Аталышы
Грамматикалык мааниси Personality 1-st person singular : Персональность 1-е лицо единственное число
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
м 16.2.33.19.1 барды-м я ходил
м 16.2.33.19.2 килде-м я пришел