Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.112.14
Аталышы сәбәпле
Грамматикалык мааниси Motivative : Причинно-следственный падеж