Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.112.13
Аталышы бәрабәренә
Грамматикалык мааниси Motivative : Причинно-следственный падеж