Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.13.2
Аталышы өчен
Грамматикалык мааниси Destinative : Причинно-целевой падеж