Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.15.*
Аталышы бүтән
Грамматикалык мааниси Abessive : Лишительный падеж