Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.*.*
Аталышы турындагы
Грамматикалык мааниси Deliberative + Possessive Attributivızer : Изъяснительный падеж + Притяжательный аттрибутивизатор