Тюрк морфеманынъ модели


Тюркология ве агглютинатив тиллернинъ типология саасында ильмий теткъикъатлар кечирильмеси ичюн , итибаргъа алгъан структур-функциональ тиллернинъ хусусиетлерни сайгъан, программ инструментарий керек.

"Тюрк морфема" порталы ,тюрк тиллернинъ структураларнынъ хусусиетлерни итибаргъа алгъан ,чешит ильмий теткъикъатларны кечирмеге изин бере.Портал компьютер лингвистика, лингвистик типология саасында, ильмий-теткъикъ фаалиетине келише.

Портал тюрк морфеманынъ структур-параметрик функциональ модель негизинде ясалгъан.Анда тиль бирлемлернинъ чешит лингвистик (морфологик,синтаксик,семантик) дереджелерни тасвир этмек изин берген малюматлар базасы бар.

Порталнынъ малюматлар базаны даа тюрк тиллерден малюмат-бильгилик системасы оларакъ окъу процессинде файдаламакъ мумкюн.

model