Derivateme

Ordinal : Порядковое числительное

Common part
Typological name (Russian) Порядковое числительное
Description and source of typological name (Russian) Порядковые числи­тель­ные (напри­мер, «пятый») обозна­ча­ют порядковые номера, присва­и­ва­е­мые предметам или явлениям в процессе счёта. // Лингвистический энциклопедический словарь // Гл. Ред. В.Н. Ярцева. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. - 709 с. - С. 382.
Typological name (English) Ordinal
Description and source of typological name (English)
Digital identifier 102
Markup identifier ORD
Language part
National name (Tatar) Тәртип саны
Description and source of national name (Tatar) Тәртип саны микъдар саны нигезенә -нчы/-нче/-ынчы/-енче аффиксы кушылып ясала һәм ничәнче? соравына җавап бирә: икенче кеше, унынчы көн һ.б. Кушма һәм тезмә формалы микъдар саннарыннан ясалганда, тәртип саны күрсәткече -нчы/-нче/-ынчы/-енче соңгы компонентка гына ялгана: егерме бишенче, ике мең биш йөз илленче. -нчы/-нче кушымчасы фәкать саннарга гына ялгана. Ул башка сүз төркемнәре өчен хас түгел. Уртанчы сүзе генә бу кагыйдәдән чыгарма булып тора: у р т а н ч ы кыз, у р т а н ч ы малай, у р т а н ч ы бала. Семантик яктан -нчы/-нче кушымчалы сан табигый санау тәрти- бендә урнашкан предметларның эзлеклелеген күрсәтә, һәм бу эзлек­лелек предметларның төп билгесе булып аңлашыла. // Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – Т. II. – 432 б. - C. 73