Грамматикалык мааниси + Грамматикалык маанилердин улуттук аталыштары (Жүктөө)


Алтай Азербайжан Башкир Чалкан тили Чулым тили Чубаш Кырым татар Долган Гагауз Халадж тили Карачай балгар Караим (Тракай диалектиси) Караим (Галич диалекти) Каракалпак Казак Хакас Крым тили Куман тили Кумык Кыргыз Ногой Ортотүрк Кашкай Якут(Саха) Салар Шор Сибирско-татарский Татар Төлөт Тофалар тили Түрк Түркмөн Тувин Уйгур Урум тили Өзбек Өзбек (Кириллица)
1-st person : 1-е лицо 1-се зат 1-ші жақ 1-жак 1-кы сирэй 1-нче зат 1-ги арын I shaxs I шахс
2-st person : 2-е лицо 2-се зат 2-ші жақ 2-жак 2-с сирэй 2-нче зат 2-ги арын II shaxs II шахс
3-st person : 3-е лицо 3-сө зат 3-ші жақ 3-жак 3-с сирэй 3-нче зат 3-кү арын III shaxs III шахс
Abessive : Лишительный падеж
Ablative : Исходный падеж Сығанаҡ килеш Шығыс септік Чыгыш жөндөмө Таһаарыы түһүк Чыгыш килеше Үнериниң падежи Chiqish kelishigi Чиқиш келишиги
Accusative : Винительный падеж Төшөм килеш Табыс септік Табыш жөндөмө Туохтуу түһүк Төшем килеше Онаарының падежи Tushum kelishigi Тушум келишиги
Active : Основной залог төп йүнәлеш Негізгі етіс Негизги мамиле Төрүт туһаайыы Төп юнәлеш Үндезин залог Aniq nisbat Бош нисбат
Adjective : Имя прилагательное сифат Сыфат Сын есім Сын атооч Даҕааһын аат Сыйфат Демдек ады Sifat Сифат
Adverb : Наречие рәүеш Зарф Үстеу Тактооч Сыһыат Рәвеш Наречие Ravish равиш
Affirmative : Утверждение ыңғай Буйрук Бигэргэтэр киэп Tasdiq Тасдиқ
Approximative : Приблизительное числительное Тахминий сайы Чамалама сан Чама саны Chama son Чама сон
Augmentative : Аугментатив көсәйтеүсе Күүркэтэр/Күүһүрдэр халыып
Causative : Понудительный залог бойороҡ һөйкәлеше Өзгелік етіс Аркылуу мамиле Дьаһайар туһаайыы Йөкләтү юнәлеше Болдуруушкун залогу Orttirma nisbat Орттирма нисбат
Cessative : Цессатив Цессатив Түмүктүүр көрүҥ
Collective : Собирательное числительное Микъдар сайы Жамдама сан Җыю саны Jamlovchi son Жамловчи сон
Comitative : Совместный падеж Холбуу түһүк
Comparative : Сравнительная степень Сағыштырыу дәрәжәһе Тенъештирюв дередже Салыстырмалы шырай Салыштырма даража Тэҥнэбил истиэпэнэ Чагыштыру дәрәҗәсе Деңнелге чадазы Qiyosiy daraja Қиёсий даража
Comparative case : Сравнительный падеж Тэҥнии түһүк
Concession + Present_Future + 1st + Plural : Уступительное наклонение + настояще_будущее время + 1 лицо + множественное число
Concession + Present_Future + 1st + Singular : Уступительное наклонение + настояще_будущее время + 1 лицо + единственное число
Concession + Present_Future + 2st + Plural : Уступительное наклонение + настояще_будущее время + 2 лицо + множественное число
Concession + Present_Future + 2st + Singular : Уступительное наклонение + настояще_будущее время + 2 лицо + единственное число
Concession + Present_Future + 3st + Plural : Уступительное наклонение + настояще_будущее время + 3 лицо + множественное число
Concession + Present_Future + 3st + Singular : Уступительное наклонение + настояще_будущее время + 3 лицо + единственное число
Conditional Converb : Условное деепричастие Шартты көсемше Shart mayli
Conditional Mood : Условное наклонение Шарт һөйкәлеше Шарттуу ыңгай Болдьох/Болдьуур киэп Шарт фигыль Shart mayli Шарт майли
Conjunction : Союз Теркәүес Багълайыджылар Байламта Ситим тыл Теркәгеч Эвилел Bog`lovchi Боғловчи
Consecutive : Консекутив
Continuative : Континуатив Континуатив Салҕанар көрүҥ Davomiylik
Converb : Деепричастие Хәл ҡылым Алфииль Чакчылдар Сыһыат туохтуур Хәл фигыль Деепричастие Ravishdosh Равишдош
Converb accompanist : Деепричастие сопутствующего действия
Converb accompanist + Negative : Деепричастие сопутствующего действия + Отрицание
Converb antecedent : Деепричастие предшествования
Converb degre : Деепричастие степени
Converb goal : Деепричастие цели Maqsad ravishdoshi
Converb Inceptive : Деепричастие начала действия
Converb Iterative : Деепричастие повторяемости
Converb periodical : Деепричастие периодичности
Converb similar : Деепричастие подобия
Converb Simultative : Деепричастие одновременности Каттышкак деепричастие
Converb successive : Деепричастие следования
Converb successive + Negative : Деепричастие следования + Отрицание
Dative : Дательный падеж Барыш жөндөмө Сыһыарыы түһүк Бээриниң падежи Jo`nalish kelishigi Жўналиш келишиги
Dative/Accusative : Дательно-винительный падеж
Dative/Directive : Дательно-направительный падеж Барыш жөндөмө Юнәлеш килеш
Debitive : Должен­ство­ва­тель­ное наклонение Буолуохтаах киэп Тиешле фигыль Shart mayli Шарт майли
Debitive participle : Причастие долженствования
Definite : Определенный
Deliberative : Изъяснительный падеж
Deliberative + Possessive Attributivızer : Изъяснительный падеж + Притяжательный аттрибутивизатор
Depreciative : Депрециатив
Desiderative : Желательное наклонение Buyruq-istak mayli Буйруқ-истак майли
Destinative : Причинно-целевой падеж
Diminutive : Уменьшительный аффикс Кыччатар халыып Бичеледир хевирниң кожумаа Kichraytirish qo`shimchasi Кичрайтириш қўшимчаси
Directive : Направительный падеж Төбәү килеш Барыс септік Барыш жөндөмө Юнәлеш килеше Углаарының падежи Jo`nalish kelishigi Жўналиш келишиги
Distributive : Разделительное числительное Пай сайы Бөлчөк сан Бүлем саны Taqsim son Тақсим сон
Equative : Экватив Nisbiy so'zlar
Finiteness : Финитность O`zgalovchi kategoriya
Future : Будущее время Келер чак Кэлэр кэм Киләчәк заман Келир үе Kelasi zamon Келаси замон
Future definite : Будущее определенное время Айкын келер чак Aniq kelasi zamon Аниқ келаси замон
Future indefinite : Будущее неопределенное время Арсар келер чак Kelasi zamon gumon ma'nosi Келаси замон гумон феъли
Future participle : Причастие будущего времени Атоочтук өткөн чак Кэлэр кэмнээх аат туохтуур Келир үениң причастиези Kelasi zamon sifatdoshi Келаси замон сифатдоши
Genitive : Притяжательный падеж Эйәлек килеш Ілік септік Атооч жөндөмө Тардыылаах түһүктээһин Иялек килеше Хамаарыштырарының падежи Qaratqich kelishigi
Hipocoristic : Ласкательный аффикс Ньырамсытар/Атаахтатар халыып Erkalash qo`shimchasi Эркалаш қўшимчаси
Hortative + Double : Желательно-повелительное наклонение + Двойственное число
Hortative + Plural : Желательно-повелительное наклонение + Множественное число Buyruq-istak mayli, ko`plik Буйруқ-истак майли, кўплик
Hortative + Singular : Желательно-повелительное наклонение + Единственное число Buyruq-istak mayli, birlik Буйруқ-истак майли, бирлик
Imitative word : Звукоподражательное слово Такълидий сёз Тыбыш тууранды сөздөр Тыаһы үтүктэр тыл Аваз ияртеме, ияртем Taqlid so`z Тақлид сўзлар
Imperative Mood : Повелительное наклонение Буйрук ыңгай Соруйар киэп Боерык фигыль Дужаал наклонениези Buyruq-istak mayli Буйруқ-истак майли
Imperative + Plural + 2 person : Повелительное наклонение + Множественное число + 2 лицо Буйрук ыңгай+Көптүк сан+ 2-жак Buyruq-istak mayli, ko`plik, II shaxs Буйруқ-истак майли, II шахс, кўплик
Imperative + Plural + 2 person + Politeness : Повелительное наклонение + Множественное число + 2 лицо + Вежливость Buyruq-istak mayli+ko'plik+2 shaxs
Imperative + Singular + 2 person : Повелительное наклонение + Единственное число+2 лицо Буйрук ыңгай+жекелик сан+2-жак Buyruq-istak mayli, birlik, II shaxs Буйруқ-истак майли, II шахс, бирлик
Imperative + Singular + 2 person + Politness : Повелительное наклонение + Единственное число+2 лицо+Вежливость Buyruq-istak mayli+birlik+2 shaxs
Inchoative : Инхоатив Саҕалыыр көрүҥ
Indefinite : Неопределенный Күдүк Noaniq shakl
Indicative Mood : Изъявительное наклонение Баяндагыч ыңгай Кэпсиир киэп Хикәя фигыль Xabar mayli
Infinitive : Инфинитив Инфинитив Үлүбүөй халыып Fe'lning noaniq shakli Феълнинг ноаниқ шакли
Instrumentative : Инструментальный падеж Туттуу түһүк Инструменталь килеш
Instrumentative/Comitative : Инструментально-совместный падеж Холбуу түһүк
Intensifier : Интенсификатор
Intensive : Интенсив
Interjection : Междометие Нидалар Одағай Сырдык сөз Саҥа аллайыы Ымлык Undov Ундов
Interrogative : Вопросительный Суроолуу Ыйытыы So`roq Сўроқ
Interrogative-Mirative : Вопросительно-удивительная частица So`roq-taajjub yuklamasi Сўроқ-таажжуб юкламаси
Jussive : Повелительное наклонение + Единственное число+3 лицо Буйрук ыңгай+жекелик сан+3-жак Buyruq-istak mayli, III shaxs, birlik Буйруқ майли, III шахс, бирлик
Jussive + Plural : Повелительное наклонение + Множественное число+3 лицо
Limitive : Ограничительный падеж Чикләүче килеш
Locative : Местно-временной падеж Урын-ваҡыт килеш Жатыс септік Жатыш жөндөмө Миэстэ түһүк Урын-вакыт килеше O`rin-payt kelishigi
Masdar : Масдар
Modal word : Модальное слово Модаль сёзлер Модаль сөз Модалдык сөз Сыһыан тыл Хәбәрлек сүз Modal so`z Модал сўзлар
Motivative : Причинно-следственный падеж
Multiplicative : Кратное числительное Топ сан karra, marta
Munitative : Обладательный падеж
Narrative : Повествовательный Жай Сэһэн/Сэһэргиир His-hayajon
Negative : Отрицание Таңгыч Буолбат халыып Inkor Инкор
Neutrality : Нейтральность Neytrallik
Neutrality : Нейтральность Сүрүн (истиил) Neytrallik
Neutrality : Нейтральность
Nominalizator : Номинализатор Ot yasovchi От ясовчи
Nominative : Основной падеж Негизги жөндөмө Төрүт түһүк Баш килеш Bosh kelishik Бош келишик
Noun : Имя существительное Исим Зат атооч Аат тыл Исем Ot От
Numeral : Имя числительное Сайы Сан атооч Ахсаан аат Сан Son Сон
Obligative : Желательное наклонение
Optative Mood : Желательное наклонение Каалоо-тилек ыңгай Теләк фигыль Maqsad mayli
Ordinal : Порядковое числительное Сыра сайы Иреттик сандар Тәртип саны Tartib son Тартиб сон
Orientative : Ориентационный падеж
Participle : Причастие Сыфатфииль Атоочтук Аат туохтуур Sifatdosh Сифатдош
Participle of expected action : Причастие ожидаемого действия
Particle : Частица Бөлүкчө Эбиискэ Кисәкчә Yuklama Юклама
Partitive : Частный падеж Араарыы түһүк
Passive : Страдательный залог Ырықсыз етіс Туюк мамиле Атынтан туһаайыы Төшем юнәлеше Majhul nisbat Мажҳул нисбат
Past : Прошедшее время Өткен шақ Өткөн чак Ааспыт кэм Үткән заман O`tgan zamon Ўтган замон
Past Continuos : Прошедшее длительное время Адат өткөн чак O`tgan zamon davom fe'li Ўтган замон давом феъли
Past definite : Прошедшее категорическое время Өткөн чак категориясы Aniq o`tgan zamon Аниқ ўтган замон
Past definite (NV) : Прошедшее категорическое время (Именное)
Past indefinite : Прошедшее результативное время O`tgan zamon natija fe'li Ўтган замон натижа феъли
Past indefinite (NV) : Прошедшее результативное время (Именное)
Past participle : Причастие прошедшего времени Атоочтук өткөн чак O`tgan zamon sifatdoshi Ўтган замон сифатдоши
Past perfect : Предпрошедшее время Uzoq o`tgan zamon Узоқ ўтган замон
Past Raritive : Прошедшее многократное время
Past Subject : Прошедшее субъективное
Past Transitive : Прошедшее транзитивное время Ауыспалы өткен шақ O`tgan zamon davom fe'li
Past Unexpected : Прошедшее неожиданное время
Past unfulfilled : Прошедшее неосуществленное
Past Usual : Прошедшее обычное время
Pejorative : Пейоратив Сирэр дэгэт
Personality : Персональность Таандык Персональлек Shaxs Шахс
Personality 1-st person plural : Персональность 1-е лицо множественное число Таандык 1-жак көптүк сан 1-кы сирэй элбэх ахсаан Күплек санындагы 1-нче заттагы персональлек I shaxs, ko`plik I шахс кўплик сон
Personality 1-st person singular : Персональность 1-е лицо единственное число Таандык 1-жак жекелик сан 1-кы сирэй биир ахсаан Берлек санындагы 1-нче заттагы персональлек I shaxs, birlik I шахс бирлик сон
Personality 2-st person plural : Персональность 2-е лицо множественное число Таандык 2-жак көптүк сан 2-с сирэй элбэх ахсаан Күплек санындагы 2-нче заттагы персональлек II shaxs, ko`plik II шахс кўплик сон
Personality 2-st person plural + Politeness : Персональность 2-е лицо множественное число + Уважение
Personality 2-st person singular : Персональность 2-е лицо единственное число Таандык 2-жак жекелик сан 2-с сирэй биир ахсаан Берлек санындагы 2-нче заттагы персональлек I shaxs, birlik II шахс бирлик сон
Personality 2-st person singular + Politeness : Персональность 2-е лицо единственное число + Уважение
Personality 3-st person plural : Персональность 3-е лицо множественное число Таандык 3-жак көптүк сан 3-с сирэй элбэх ахсаан Күплек санындагы 3-нче заттагы персональлек III shaxs, ko`plik III шахс кўплик сон
Personality 3-st person singular : Персональность 3-е лицо единственное число Таандык 3-жак жекелик сан 3-с сирэй биир ахсаан Берлек санындагы 3-нче заттагы персональлек III shaxs, birlik III шахс бирлик сон
Phaseless : Бесфазовый
Piece Numeral : Штучное числительное Эсептик сан Dona son Дона сон
Plural : Множественное число Көптік Кѳптүк сан Элбэх ахсаан Күплек сан Ko`plik Кўплик
Possessive : Притяжательность Ат атоочтор Тардыылаах аат/Тардыы ситимэ Тартым Egalik Эгалик
Possessive 1-st person plural : Притяжательность 1-го лица множественного числа Ат атоочтор 1-жак көптүк сан Күплек санындагы 1-нче заттагы тартым I shaxs ko`plik son egalik I шахс кўплик эгалик
Possessive 1-st person singular : Притяжательность 1-го лица единственного числа Ат атоочтор 1-жак жекелик сан Берлек санындагы 1-нче заттагы тартым I shaxs birlik son egalik I шахс бирлик эгалик
Possessive 2-st person plural : Притяжательность 2-го лица множественного числа Ат атоочтор 2-жак көптүк сан Күплек санындагы 2-нче заттагы тартым II shaxs egalik, ko`plik II шахс кўплик эгалик
Possessive 2-st person plural + Politeness : Притяжательность 2-го лица множественного числа + Уважение
Possessive 2-st person singular : Притяжательность 2-го лица единственного числа Ат атоочтор 2-жак жекелик сан Берлек санындагы 2-нче заттагы тартым II shaxs, birlik II шахс бирлик эгалик
Possessive 2-st person singular + Politeness : Притяжательность 2-го лица единственного числа + Уважение
Possessive 3-st person : Притяжательность 3-го лица Ат атоочтор 3-жак з-нче заттагы тартым III shaxs, egalik III шахс эгалик
Possessive Attributivızer : Притяжательный аттрибутивизатор
Postposition : Послелог Жандооч Дьөһүөл Бәйлек Ko`makchi Кўмакчи
Potential mood : Возможное наклонение Сэрэтэр киэп
Potential + Negative : Возможное наклонение + Отрицание
Potential Participle : Причастие возможности
Precative : Аффикс упрашивания Суроолуу мүчө Kichraytirish qo`shimchasi
Precative + Plural : Аффикс упрашивания + Множественность
Precedence : Предшествование
Premonitive : Предостережение Сэрэтии
Present : Настоящее время Осы шақ Учур чак Билиҥҥи кэм Хәзерге заман Hozir zamon Ҳозирги замон
Present-future : Настояще-будущее время
Present-future participle : Причастие настояще-будущего времени
Present participle : Причастие настоящего времени Атоочтук учур чак Билиҥҥи кэмнээх аат туохтуур Hozirgi zamon sifatdoshi Ҳозирги замон сифатдоши
Pretense participle : Причастие притворного действия
Pronoun : Местоимение Замир Есімдік Ат атооч Солбуйар аат Алмашлык Olmosh Олмош
Prosecutive : Продольный падеж Чыгыш жөндөмө Буйлы килеш
Proximity to implementation : Близость к осуществлению
Punctive : Пунктив
Raritive : Раритив Төхтөрүйүү
Reciprocal : Взаимно-совместный залог Ортақ етіс Кош мамиле Холбуу туһаайыы Уртаклык юнәлеше Birgalik nisbat Биргалик нисбат
Reflexive : Возвратный залог Өздік етіс Өздүк мамиле Бэйэни туһаайыы Кайтым юнәлеше O`zlik nisbat Ўзлик нисбат
Respective : Респектив Hurmat Ҳурмат
Similative : Уподобительно-сравнительный падеж Симилятив O`xshatish-qiyoslash Ўхшатиш-қиёслаш шакли
Singular : Единственное число Жекелик сан Биир ахсаан Берлек сан Birlik son Бирлик сон
Subjunctive + Past : Сослагательное наклонение + Прошедшее время
Subjunctive+Present_Future : Сослагательное наклонение+Настояще-будущее время
Suddenness : Внезапность Kutilmaganlik, behosdan
Sufficiency Participle : Причастие достаточности
Superlative : Превосходная степень сравнения Асырмалы шырай Күчөтмө салыштырмалуу даража Артыклык дәрәҗәсе Orttirma daraja Орттирма даража
Suppositional mood : Предположительное наклонение Ниет ыңгай Сэрэйэр киэп Фараз фигыль Maqsad mayli
Terminative : Предельный падеж
Usitative : Атрибут склонности
Verb : Глагол Фииль Етістік Этиш Туохтуур Фигыль Fe'l Феъл
Verbalizer : Вербализатор Fe'l yasovchi Феъл ясовчи
Verbal Noun : Имя действия Исимфииль Исем фигыль Harakat nomi Ҳаракат номи