Allomorphs + Particles (Download)


Altaic Azerbaijani Bashkir Chalkan Chulym Chuvash Crimean Tatar Dolgan Gagauz Khalaj Karachay-Balkar Karaite (Trakai dialect) Karaite (Galich dialect) Karakalpak Kazakh Khakassian Krymchak Kumandin Kumyk Kyrgyz Nogai Ortaturk Qashqai Yakut (Sakha) Salar Shor Siberian Tatar Tatar Teleut Tofa Turkish Turkmenian Tuvinian Uigur Urum Uzbek (Latin) Uzbek (Cyrillic)
a -[Y]a
da DA
daa Daa
de DA
değil değil
diil diil
en en
go`yo go`yo
go`yoki go`yo
hatto hatto
hattoki hatto
mi mI -mI
mI -mI
mu mI -mI
mI -mI
taa Daa
u -[Y]u
ya -[Y]a
yu -[Y]u
а
аябай аябай
ба МА МА
бе МА МА
бельки бельки
берүк берүк
бит бит
бугай бугай
гана гана
генә ҒЫнА ГЫнА
го го
гой гой
гына ГЫнА
ғына ҒЫнА
да ЛА ДА да ДА да
даа ТАА
де ДА
дә ЛА ДА
дегеле дегеле
деген деген
дегил дегиль
дегиль дегиль
дее ТАА
әллә әллә әллә
жалаң жалаң
ҙа ЛА
ҙә ЛА
имеш имеш
исе исе
иһә иһә
ич ич
ичмаса ичмаса
ичмасам ичмаса
как как
кенә ҒЫнА ГЫнА
ку ку
кына ГЫнА
ҡына ҒЫнА
ла ЛА ЛА лА
лабаса лАбаса
ле ЛА
лә ЛА лА
ләбаса лАбаса
ма МА МА
ме МА МА
микән микән
микәнни микәнни
на ЛА
нак нак
наҳотки наҳотки
не ЛА
ни ни
нче нчЫ
нчы нчЫ
ным ным
өңкөй өңкөй
өтө өтө
отур отур
па МА МА
пе МА МА
та ЛА ДА ДА
таа ТАА
так так
те ДА
тә ЛА ДА
тее ТАА
тек тек
тәки тәки тәки
тувул тувул
түгел түгел түгел
түгүл түгүл
түк түк
турмак турмак
турсун турсун
у у
уҡ уҡ
үк уҡ
фақат фақат
ҳам ҳам
ҳатто ҳатто
ҳаттоки ҳатто
һис һис
чи -чи
чылк чылк
эми эми
эң эң
эч эч
ю у
я